Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dansschool Dance Floor
de Erkenningsregeling Keurmerk Dans/Balletscholen van Dansbelang NBDO.

 

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Dansschool Dance Floor, hierna ook te noemen: de dansschool.
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaan leden onverkort akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Bezoekers (cursisten/leerlingen, gasten, etc.) dienen zich in de dansschool te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de directie en/of het personeel van de dansstudio op te volgen.

 

Inschrijven

 1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier via de website.
 2. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 3. Bij inschrijving van minderjarige cursist/deelnemer geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen.
 4. Bij inschrijving worden éénmalig € 15,00 inschrijfgeld en administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Inschrijving geldt voor de duur van het seizoen (september t/m juli) en kan op elk gewenst moment worden aangegaan.
 6. Na afloop van het seizoen wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Van rechtswege is het mogelijk om het abonnement maandelijks op te zeggen.
 7. Een opzegging dient schriftelijk of per email ingediend te worden en gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. In deze maand is nog lesgeld verschuldigd.
 8. Na een beëindiging van de overeenkomst blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct te worden voldaan.

 

Facturatie en betaling

 1. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient per SEPA automatische incasso te worden voldaan. Bij de inschrijving voor een les/cursus dient op het inschrijfformulier toestemming voor doorlopende automatische (SEPA) incasso afgegeven te worden.
 2. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. De lesgelden worden voor de 10e van iedere maand geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer.
 3. Deelnemer/cursist dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de lesgelden te kunnen incasseren. Bij het niet kunnen incasseren door de dansstudio worden na de eerste periode van 30 dagen € 5,00 extra incassokosten in rekening gebracht boven op de lesgelden.
 4. In de maand augustus is er geen lesgeld verschuldigd en wordt er niet geïncasseerd.
 5. De dansschool behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lesgelden eenzijdig aan te passen. Indien de deelnemer/cursist de wijziging van de lesgelden niet wenst te accepteren, heeft de cursist het recht om de les binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen lesperiode op te zeggen.
 6. De dansschool is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer/cursist toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de overeenkomst.
 7. Facturen worden digitaal verzonden, tenzij anders is overeengekomen.

 

Openingstijden en lesrooster

 1. De dansschool is geopend vanaf september t/m juli. In augustus is de dansschool gesloten. Indien in die periode een zomerrooster/programma wordt aangeboden, dan vallen deze lessen buiten het gebruikelijke lesgeld.
 2. Lessen zullen worden gegeven volgens het lesrooster zoals dat door de dansschool op haar website is gepubliceerd. De lestijden zijn ook terug te vinden op het rooster, welke in de dansschool ter inzage ligt.
 3. Het lesrooster ligt vast voor de periode van september tot en met juli. De dansschool behoudt zich het recht voor het rooster/lesuren tussentijds te wijzigen.
 4. Tijdens reguliere schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen en is de dansschool gesloten. Als er tijdens vakanties workshops worden georganiseerd, dan vallen deze workshops buiten het lesgeld.
 5. De dansschool behoudt zich het recht voor om de dansstudio te sluiten met een maximum van 5 dagen per seizoen (van september tot en met juli, m.u.v. zon- en feestdagen), zonder dat restitutie van het lesgeld verschuldigd is.

 

Verhinderd voor een les

 1. Indien de cursist verhinderd is, dient de cursist de dansschool hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of per e-mail.
 2. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
 3. Als de cursist verhinderd is, kan deze les, indien mogelijk, in overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald.

 

Vervallen les/Lesuitval

 1. De dansschool mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn zoals te weinig cursisten, (langdurige) ziekte van de docent, overmacht etc.
 2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De cursist wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Informatie kan ook worden gedeeld via een Whatsapp groep en/of op de facebook-pagina en/of website worden vermeld.
 3. Indien les(sen) geen doorgang vinden wegens ziekte van de docent of een andere reden aan de zijde van de dansschool, dan zal de dansschool zich inspannen om de cursist een vervangende les aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld. Indien geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de cursist – indien meer dan twee lessen zijn uitgevallen – recht op restitutie van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 4. Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de dansschool, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de dansschool is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: online, deels online / deels fysiek binnen en/of buiten (hybride) , of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life).

 

Risico en aansprakelijkheid

 1. De dansschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s)/cursisten/bezoekers.
 2. Deelname aan de les is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 3. De dansschool is niet aansprakelijk voor het oplopen van letsel tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstraties, etc.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van dans/sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Ook zal de deelnemer de dansschool vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 5. Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij deelname. Ook is bewegen/sporten of bepaalde beweging/sport niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer hiervan melding doen bij de docent.
 6. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansstudio.
 7. Mocht de dansschool om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de dansschool wordt gedekt c.q. uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat de dansschool onder die verzekering draagt.

 

Kledingvoorschriften

 1. De dansschool hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. De dansschool verzoekt deelnemers om gepast en fatsoenlijk gekleed te komen. Speciale (binnen) dansschoenen zijn wel vereist.
 2. Indien de dansschool kledingvoorschriften hanteert voor bepaalde cursussen/lessen dan zullen deze door de dansstudio op de website worden gepubliceerd dan wel bij de inschrijving worden vermeld. Tevens zal het door de docent in de les worden aangegeven.
 3. Cursisten zijn gehouden de kledingvoorschriften te volgen. Indien een cursist zich, zulks te beoordelen door de leiding of betreffende docent van de dansschool, niet aan de kledingvoorschriften houdt, dan is de dansschool bevoegd de cursist de toegang tot de les te ontzeggen. Een dergelijke ontzegging van de toegang geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgelden noch tot ontbinding van de lesovereenkomst.

 

Film, foto of geluidsopnames

 1. Het is zonder toestemming van de dansschool niet toegestaan film, foto of geluidsopnames te maken tijdens lessen en/of voorstellingen/demonstraties/optredens etc.
 2. Rechten op door de dansschool ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan de dansschool.
 3. Het (commercieel) aanwenden of gebruik van lesstof/choreografieën is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de dansschool.
 4. Bij overtreding kan de toegang tot de dansschool worden ontzegd.

 

Overig

 1. Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn. Men dient deze schoenen voor het betreden van de danszaal uit te doen. Dit geldt ook voor bezoekers.
 2. Deelnemers zorgen er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.
 3. Gebruik van de douches in de dansschool is in het lesgeld opgenomen.
 4. Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 5. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.


Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Dansschool Dance Floor, aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Dansschool Dance Floor te accepteren.